Az Eleven Kft. Adatvédelmi Tájékoztatója

Tartalom

Az Eleven Kft. Adatvédelmi Tájékoztatója – splashare.hu
 1. Az Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei
 2. Az Adatkezelő informatikai szolgáltatóira vonatkozó információk
 3. Az Adatkezelő által a fürdő területén végzett adatkezelés
 4. Fogalom-meghatározások
 5. Adatfeldolgozás és adattovábbítás
 6. Adatbiztonsági intézkedések
 7. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége
 8. Cookie-k kezelése
 9. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban, jogorvoslat
Az Eleven Kft. Adatvédelmi Tájékoztatója – splashare.hu

Az 1. pontban meghatározott Szolgáltató splashare.hu internetes weboldalon (továbbiakban, mint Weboldal) online regisztrációs és felhőtárolási tevékenységet végez a fürdőszolgáltatásokhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások nyújtása érdekében (továbbiakban: Szolgáltatás). A Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos tájékoztatásért, a Szolgáltató és Ön között létrejövő szerződéses feltételek megismerése érdekében kérjük, olvassa el az itt található általános adatkezelési tájékoztatót.

Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató (a továbbiakban mint Adatkezelő) ezúton tájékoztatja Önt, mint a Szolgáltatást igénybe vevő megrendelőket (felhasználókat), a Szolgáltatás nyújtásával és az informatikai rendszer üzemeltetésével kapcsolatosan általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Adatkezelő az Ön, mint Felhasználó által megadott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – továbbiakban GDPR), és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezéseit betartva jár el, és a jelen adatkezelési tájékoztatónak (továbbiakban, mint Nyilatkozat) megfelelően kezeli.

A Szolgáltatás használatával Ön, mint Felhasználó elfogadja a Nyilatkozat rendelkezéseit, és kijelenti, hogy személyes és egyéb adatait önként, megfelelő tájékoztatás birtokában adta meg, és kifejezetten elfogadja, hogy az Adatkezelő az általa megadott személyes adatait a jelen Nyilatkozatban meghatározott célokra felhasználhassa.

1. Az Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Az Adatkezelő neve: Eleven Kft.

Az Adatkezelő székhelye: 1037 Budapest, Törökkő utca 5-7.

Az Adatkezelő email címe: info@eleven11.hu

Az Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-066619

Az Adatkezelő adószáma: 10346877-2-41

Az Adatkezelő telefonszáma: +36 (1) 436 9113

URL: http://aqua-parks.com/

2. Az Adatkezelő informatikai szolgáltatóira vonatkozó információk

Tárhely-szolgáltató:

Neve: MediaCenter Hungary Kft

Címe: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6

Email címe: mediacenter@mediacenter.hu

Weboldala: http://www.mediacenter.hu/

3. Az Adatkezelő által a fürdő területén végzett adatkezelés

A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása érdekében az alábbiak szerint kezeli a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználók adatait:

TEVÉKENYSÉGREGISZTRÁCIÓ SZOLGÁLTATÁSUNKBA
PozícióAdatkezelő
Adatkezelés céljaKiegészítő szolgáltatások biztosítása
Adatok forrásaRegisztráló
ÉrintettekRegisztráló magánszemély
Adatok típusaEmail cím, fürdő elnevezése, dátum
Eredet/előzmény
Adatkezelés jogalapjaÖnkéntes hozzájárulás
Érintett szerződések
Adatkezelés kezdeteRegisztráció visszaigazolásakor
Adatkezelés végeHozzájárulás visszavonásakor, törlési kérelemkor
Megőrzési idő kritériumaHozzájárulás visszavonása, törlési kérelem, illetve az adatkezelési cél megszűnése
Érintettek jogaihozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, adathordozás
Joggyakorlás módjaemail, postai levél, személyes eljárás
Adatok továbbítása
Továbbítás pozíciója
Továbbítás jogalapja
Érintett szerződések
Továbbított adatok törlésének igazolása
Adatkezelés kritikussági besorolása
TájékoztatásRegisztráció megerősítését megelőzően, jelen tájékoztató útján

TEVÉKENYSÉGFÉNYKÉP/KÉPMÁS TÁROLÁSA
PozícióAdatkezelő
Adatkezelés céljaKiegészítő szolgáltatások biztosítása
Adatok forrásaVásárló
ÉrintettekFényképeken látható magánszemély
Adatok típusaEmail cím, fürdő elnevezése, dátum, képmás
Eredet/előzménySzolgáltatási szerződés
Adatkezelés jogalapjaSzerződés teljesítése
Érintett szerződésekFürdő ÁSZF, szolgáltatási szerződés
Adatkezelés kezdeteSzolgáltatás igénybevételekor (fürdő által biztosított azonosító karkötő párosítása email címmel a fürdő kioskoknál)
Adatkezelés végeHozzájárulás visszavonásakor, törlési kérelemkor
Megőrzési idő kritériumaHozzájárulás visszavonása, törlési kérelem
Érintettek jogaihozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, adathordozás
Joggyakorlás módjaemail, postai levél, személyes eljárás
Adatok továbbításaMédiaCenter Kft.
Továbbítás pozíciójaAdatfeldolgozó
Továbbítás jogalapjaSzerződés teljesítése
Érintett szerződésekMegbízási szerződés
Továbbított adatok törlésének igazolásaTárhely-szolgáltató ÁSZF alapján
Adatkezelés kritikussági besorolásaÁtlagos
TájékoztatásSzolgáltatás igénybevételét megelőzően
Tájékoztatás helyeA megrendelési csatornának megfelelőn (weboldal, fürdő kiosk felületén) rögzítve

A Szolgáltatás nyújtása érdekében az Ön által megadott személyes adatokat az adatkezelési időtartam lejártával az Adatkezelő a nyilvántartásból – személyes adatokat nem tartalmazó jegyzőkönyv felvétele mellett – törli.

Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a Felhasználó által szolgáltatott adatok helytelenségéből vagy hiányosságából eredő károkért.

Az Ön adatait az Adatkezelő az illetékes hatóságoknak vagy bíróságnak csak azok megkeresésére, valamint a vonatkozó jogszabályok által előírt esetekben adja ki. Személyes adatainak védelme és biztonságos tárolása érdekében, és hogy azokat jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól, megváltoztatástól vagy a jogszerűtlen törléstől az Adatkezelő megóvja, minden tőle telhetőt – ideértve az indokolt műszaki-biztonsági lépéseket is – megtesz.

Az 1. pontban meghatározott szolgáltatói elérhetőségek útján bármikor felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel. Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel céljából megadott személyes adatok törlésére a kapcsolatfelvétel céljának megvalósulásakor, de legkésőbb ezt követő 72 óra elteltével, illetve az adatok törlése iránti kérelmének kézhezvételét követő 30 napon belül kerül sor.

Az Adatkezelő a web-azonosítókat statisztikai felhasználás céljából 1 évig őrzi, amennyiben Ön korábban nem kéri ezek törlését. Az Adatkezelő által készített statisztikák személyes adatoktól mentesek.

4. Fogalom-meghatározások

1. Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

2. Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

3. Adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

4. Címzett: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy 2016.5.4. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 119/33 egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

5. Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

5. Adatfeldolgozás és adattovábbítás

Adatkezelő a 2. pontban meghatározott informatikai szolgáltatón kívül nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

6. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a GDPR 32. cikkében foglalt rendelkezéseinek érvényesüléséhez szükségesek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználó adatait védje az adatvesztés, a megsemmisülés, a torzítás, a hamisítás, a manipuláció, valamint a jogosulatlan hozzáférés és a jogosulatlan közzététel ellen. Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei részben székhelyén (kliens oldali infrastruktúra), másfelől és adatmegőrzési helye tekintetében a fizikai szervereit üzemeltető MediaCenter Hungary Zrt. szerverpooljában találhatók meg (szerver oldali infrastruktúra).

7. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Nyilatkozatot egyoldalúan módosítsa. Bármely változás attól az időponttól válik hatályossá, amikor az a Weboldalon és a fürdőben található Terminálokon megjelenik. A bevezetett változtatásokról az Adatkezelő külön értesítést nem küld, de a Nyilatkozat fejlécében közli az utolsó módosítás, frissítés dátumát.

8. Cookie-k kezelése

A Weboldal használata során az Ön böngészőprogramja cookie-kat tárol a számítógép merevlemezén. A megrendelés során az Adatkezelő az Ön által használt böngésző és számítógép weboldalunknak küldött adatait tárolja annak érdekében, hogy a megrendelés különböző fázisaiban megadott adatok a következő oldalra lépéskor ne vesszenek el. A Weboldal kizárólag session (munkamenet) cookie-kat és anonimizált Google Analytics statisztikai mérőkódokat telepít a Felhasználó böngészőjébe, amelyek elengedhetetlenek az oldal normál működéséhez és fontosak az anonimizált látogatottsági adatok gyűjtéséhez. A munkamenet cookie-k a munkamenet végén törlődnek automatikusan, míg a Google Analytics mérőkódjai 2 évig tárolódnak az Ön számítógépén. A cookie beállításokat bármikor módosíthatja, azokat törölheti a böngészője beállításai alatt.

9. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban, jogorvoslat

Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, amely jogokat az Eleven Kft. 1. pontban meghatározott, bármely elérhetőségére küldött kérelem útján gyakorolhatja.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga

Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.

A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot az 1. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Adathordozhatósághoz való jog

Személyes adatai hordozhatóak, így Ön jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg. Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel velünk a kapcsolatot az 1. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A személyes adatok törlésének joga

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben

 1. személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy
 2. nincs jogalapja az adatkezelésnek; vagy
 3. tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;
 4. a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy
 5. személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, amikor törvény határozza meg az adatkezelés időtartamát, Ön nem jogosult az adatainak törlését kérni, mivel azok megőrzésére minket jogszabály kötelez.

Az adatkezelés korlátozásának joga

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben

 1. úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy
 2. a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy
 3. személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy
 4. Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az 1. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A tiltakozás joga

Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot az 1. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Az Adatkezelő a kérelmére a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a kérelme beérkezését követő 30 napon belül válaszolni fog.

Valamely jog gyakorlásának megtagadása esetén, vagy ha az érintett nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá bármikor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

Az itt nem szabályozott kérdésekben az Info törvény, a GDPR, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai az irányadóak.

Utoljára frissítve: 2018.10.16.